Олон нийтийн гэгээрэл бол шударга ёсны анхдагч, ардчиллын үндэс суурь гэж үздэг. Ёс зүйн сэтгүүл зүй нь үнэн зөв, шударга, мэдээллийг чөлөөтэй солилцохыг хичээдэг. Ёс зүйтэй сэтгүүлч үнэнч шударга ажилладаг.

Үнэнийг хайх ба мэдээлэх

Хариуцлагатай ил тод байх

Хор хөнөөлийг багасгах